Gemeenten en de Wet Politiegegevens

Vrijwel elke gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. De opsporing van strafbare feiten is niet in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geregeld, maar in de Wet politiegegevens (WPG) aangevuld met het besluit Politiegegevens (BPG). Dit komt door het strafrechtelijk karakter waaraan de verwerking van deze persoonsgegevens moet voldoen. Gemeenten moeten daardoor niet alleen voldoen aan de AVG, maar ook aan de WPG.

De WPG stelt strengere eisen dan de AVG aan de beveiliging van persoonsgegevens. Dat komt omdat de bevoegdheden van boa’s verder reiken dan de gebruikelijke overheidssystemen. Opsporingsambtenaren kunnen dieper graven in de persoonsgegevens van burgers. De WPG regelt de privacybescherming van burgers in strafrechtelijke zaken.

Voor gemeenten betekent dit dat processen en systemen conform de WPG moeten worden ingericht. Zaken zoals toegangsrechten, autorisaties, data classificatie, risico-inschatting, registratie en logging, meldplicht en documentatieplicht dienen ingeregeld te worden.

Controle dient plaats te vinden middels periodieke interne audits en eens in de vier jaar, voor het eerst in 2021, middels een externe audit door een RE.

At Risk Advies BV ondersteunt gemeenten bij het inrichten van deze processen en het uitvoeren van de externe audit.

Bij voldoende belangstelling geven wij een seminar van een uur in september 2021. Indien u wilt registreren voor dit gratis seminar kunt u zich hier aanmelden.

Geschreven in samenwerking met Dennis Cuijpers

Aanmelden webinar